چشم انداز آیندۀ افغانستان: مشروح تحقیقات برای کنفرانس بن ۲۰۱۱

چشم انداز آیندۀ افغانستان: مشروح تحقیقات برای کنفرانس بن ۲۰۱۱

ده سال بعد از کنفرانس بن که در آن بنیاد های بازسازی افغانستان گذاشته شد، بازیگران افغان و بین المللی در کنفرانس بن دوم روی انتقال مسوولیت های امنیتی به حکومت افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی و ماهیت تعهد جاری جامعۀ جهانی نسبت به این کشور به بحث خواهند پرداخت.
همزمان با این رویداد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بسته ای از یادداشت های پالیسی محور را بر بنیاد تحقیقات قبلی و جاری اش در باب موضوعات مرتبط با این کنفرانس، از جمله حکومتداری، توسعه و عدالت، انتشار داد. با این کار این نهاد امیدوار است که مسوولان امر از استواری تصمیم گیری ها در افغانستان بر درک عمیق از واقعیت های موجود کشور که بازتاب دهندۀ مطالبات وآرمان های مردم افغانستان است، همچنان اطمینان حاصل نمایند.x