چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین درافغانستان

چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین درافغانستان

چارچوب ارزیابی اداره زمین(LGAF) که توسط بانک جهانی در همکاری با سازمان غذایی جهانی، صندوق بین المللی توسعۀ زراعت(IFAD)، انستیتوت بین المللی تحقیق سیاست های غذایی(IFPRI)، برنامۀ اسکان سازمان ملل متحد(UN Habitat)، اتحادیۀ افریقا و سایر نهاد های همکار، طرح و انکشاف یافت، ابزار تشخیصی به منظور ارزیابی وضعیت اداره زمین در سطح ملی بوده که در آن از روند مشارکتی ای مبتنی بر شواهد موجود و تخصص محلی، و نه بیرونی، به صورت سیستماتیک استفاده می شود. در بخش ادارۀ زمین ها ۹ ساحۀ کلی برای مطالعه وجود دارد که کار چارچوب ارزیابی روی آن متمرکز است. فعلا بر اساس رویه جاری هر یک از این بخش ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. اما چارچوب ارزیابی مذکور می خواهد که تمام این ساحات را در پیوند با یک دیگر در یک چوکات برای مطالعه و بررسی قرار دهد. این ساحات عبارت اند از ۱) به رسمیت شناسی حقوق متعلق به زمین؛ ۲) حقوق متعلق به جنگلات و زمین های عامه و همچنان مقررات مربوط به استفاده از زمین های روستایی؛ ۳) بهره گیری، برنامه ریزی و توسعه زمین های شهری؛ ۴) مدیریت عامه زمین؛ ۵) اعطای زمین های وسیع به سرمایه گذاران؛ ۶) فراهم سازی معلومات زمین برای اطلاع علاقمندان عامه: ثبت و کدستر؛ ۷) ارزش یابی و وضع مالیه بر زمین؛ ۸) حل منازعه و ۹) پالیسی ها و ترتیبات ساختاری. برای این ۹ ساحه مورد توجه، یک سلسله شاخص هایی تشخیصی وجود دارد که هر یک از آن به ابعاد مختلف تقسیم و بر اساس تجارب بین المللی گزینش شده اند. برای هر بُعد، پیش انگارۀ ثابت(pre-coded statements)  برای تعیین درجه( از بهترین شیوه= الف الی ضعیف ترین شیوه دال) بر اساس بهترین تجارب بین المللی در نظر گرفته شده است. در بخش نهم یافته های این تحقیق بر اساس هر یک از این نه بخش ارائه خواهد گردید و رتبه بندی بر مبنای تفاهم  متخصصین اداره زمین در افغانستان تعیین خواهد شد. در حالی که بخش نهم به منزله وسیله ارزیابی ساحات فوق عمل خواهد کرد، بخش بعدی آن به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص داده شده است.x