ښاري معيشتونه او زيانمننه

ښاري معيشتونه او زيانمننه

“په داسې حال کې چې د ښاري بېوزلو د انعطاف منلو او ځيرکتوب پيژندنه مهمه ده، خو دا يوه ستراتيژي نه ده. بېوزله خلکله وړاندې نه په  اداري ناوړه(معلول)چاپيريال کې له ډيرو خنډونو سره مخامخ  دي.”
د ۱۳۸۲ او ۱۳۸۵ كلونو تر مينځ د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارېد افغانستان په ښارونو کې كوم چې په بې ساري ډول او اكثراً پهنامنظم سرعت سره پراختيا مومي د بې وزله خلکو ژوند او معيشت وارزاوه.څيړنه په کابل، هرات، جلال اباد، مزار شريف او پلخمري کېپر عملي موضوعي څيړنو مشتمله وه.
د افغان ښارونو په کچه، د ښاري بې وزلو هغه ستره برخه يې آن تر ټولو بنسټيزو خدمتونو ته هملاسرسينه لري، كوم چې د ښار چارواكي اكثراً د نوموړو خدمتونو دترسره کولو وړتيا او يا هم د هغې د رسولو اراده نه لري.دا چې ښاري مرکزونو ته کډوالي زياتيږي، د ځمکو پخوانۍ پاليسي ګانې په دوامداره ډولد نويو جوړو شوو شخصياستوګنځيو په پيژندنه کې چې ډيرځلي د زياتره ښاري اوسيدونکو کور دى پاتې راغلي. د دې سيمو اوسيدونکي د خپل عايد دسرچينې په توګه په كلكهپرغير رسمي دندو تکيه کوي. پهداسې حال کې چېدا کاربه د هغوی د ژوند د ددوام  لپاره يوه بنسټيزه سرچينهبرابروي، خودا کورنۍډيرځلې د ناوړې روغتيا، د ګواښ څخه ډك كاري چاپيريال او د ګمارونكو له خوا دګټه اخيستنې ( استثمار) په وړاندې په كلكه زيانمنونكې پريږدي. پهداسې حال کې چې د پانګو او ټولنيز انسجام نشتوالی زياتره کورنۍ د خپل وضعيت ښه والي ته ناهيلې كوي، خو ناانډول عايدات په دې مانا دي چېګڼې کورنۍ د خپلو ورځنيو اړتياو د پوره کولو لپاره د پام وړ پورونه راغونډوي.
د نوموړې څيړنې موندنې څرګندوي چې ښاري چارواكې بايد له ځايي اقتصاد سره د بې وزله کورنیو د پام وړ مرستو او دهغوي تر تصرف لاندې فزيکي سيمو د پيژندلو په موخه ډير کار وکړي. او د ځمکې د ثبت دسمون، د کارګرو د ودې دهڅولو، او د ښاري چاپيريالونو د پراخ ګډون په اړه د پراخو پراختيايي هڅو د بيا سمون په برخه کې بايد ډير څه وشي.x