ښاری معیشتونه او زیانمننه

ښاری معیشتونه او زیانمننه

“په داسې حال کې چې د ښاری بېوزلو د انعطاف منلو او ځیرکتوب پیژندنه مهمه ده، خو دا یوه ستراتیژی نه ده. بېوزله خلکله وړاندې نه په  اداری ناوړه(معلول)چاپیریال کې له ډیرو خنډونو سره مخامخ  دی.”
د ۱۳۸۲ او ۱۳۸۵ کلونو تر مینځ د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارېد افغانستان په ښارونو کې کوم چې په بې ساری ډول او اکثراً پهنامنظم سرعت سره پراختیا مومی د بې وزله خلکو ژوند او معیشت وارزاوه.څیړنه په کابل، هرات، جلال اباد، مزار شریف او پلخمری کېپر عملی موضوعی څیړنو مشتمله وه.
د افغان ښارونو په کچه، د ښاری بې وزلو هغه ستره برخه یې آن تر ټولو بنسټیزو خدمتونو ته هملاسرسینه لری، کوم چې د ښار چارواکی اکثراً د نوموړو خدمتونو دترسره کولو وړتیا او یا هم د هغې د رسولو اراده نه لری.دا چې ښاری مرکزونو ته کډوالی زیاتیږی، د ځمکو پخوانۍ پالیسی ګانې په دوامداره ډولد نویو جوړو شوو شخصیاستوګنځیو په پیژندنه کې چې ډیرځلی د زیاتره ښاری اوسیدونکو کور دى پاتې راغلی. د دې سیمو اوسیدونکی د خپل عاید دسرچینې په توګه په کلکهپرغیر رسمی دندو تکیه کوی. پهداسې حال کې چېدا کاربه د هغوی د ژوند د ددوام  لپاره یوه بنسټیزه سرچینهبرابروی، خودا کورنۍډیرځلې د ناوړې روغتیا، د ګواښ څخه ډک کاری چاپیریال او د ګمارونکو له خوا دګټه اخیستنې ( استثمار) په وړاندې په کلکه زیانمنونکې پریږدی. پهداسې حال کې چې د پانګو او ټولنیز انسجام نشتوالی زیاتره کورنۍ د خپل وضعیت ښه والی ته ناهیلې کوی، خو ناانډول عایدات په دې مانا دی چېګڼې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د پام وړ پورونه راغونډوی.
د نوموړې څیړنې موندنې څرګندوی چې ښاری چارواکې باید له ځایی اقتصاد سره د بې وزله کورنیو د پام وړ مرستو او دهغوی تر تصرف لاندې فزیکی سیمو د پیژندلو په موخه ډیر کار وکړی. او د ځمکې د ثبت دسمون، د کارګرو د ودې دهڅولو، او د ښاری چاپیریالونو د پراخ ګډون په اړه د پراخو پراختیایی هڅو د بیا سمون په برخه کې باید ډیر څه وشی.x