کورنۍ اغیزمن لامونه اوکورنی تاوتريخوالی

کورنۍ اغیزمن لامونه اوکورنی تاوتريخوالی

“د کلتوري نورمونواو شخصي غوښتونو تر منځ توپير څرګندوي چې د وګړو او ټولنو له خوا منل شوې کړنې په پراخ ډول بحث ته پرانيستې دي او د بدلون لپاره تياری په کې شته…”
د کورني اغيزمنتياوو او تاوتريخوالي په اړه د افغانستان د څيړنې او اروزنې دادارې پروژه د ودونو پر دود او د ماشومانو په وړاندې پر تاوتريخوالي تمرکز کوي چې د باميانو،هرات، کابل او ننګرهار په ولايتونو كې د عملي څيړنيز کار پر بنسټ برابره شوې ده. دغه څيړنه په ۸۶-۱۳۸۵ کلونو کې دافغانستان  د بشري حقونو خپلواک کميسون  )په مرسته ترسره شوه.
د ماشومانو په وړاندې تاوتريخوالى په پراخه توګه ليدل کيده. خودغه تاوتريخوالى په ندرت سره ماشومانو ته د ميندو او پلرونو له خوا د ښه تهذيبوركولو په توګه منل كيده او اكثراً د فشار اويا د تهذيب د بديلووړتياوو پر نه شتونپورې تړلى ؤ. د كورني تاوتريخوالي خورا عمومي كچه د كورنيو له خوا د وادهد دودونو د تر سره كيدو له لارې په پراخه توګه ليدل شوې ده. د اقتصادي، ټولنيز او کورني حالاتو بيلابيلو ټولګو د ودونوپه هكله د پريکړو له مختلفو ستراتيژيو سره مرسته كړې ده، چې په کېاكثراً د دواړه جنسونو لپاره د انتخاب او زور عناصرو ګډون درلود. په زياترو حالاتو کې خلکو پهکراتو د شته کلتوري نورمونو د پراخ رواج سره سره د هغوی د بالقوه ناوړه اغيزو څخه خبرتيا ښودلې ده. له دې څخه څرګنديږي چې پاليسي جوړونکو او پروګرام جوړونکو ته د موجوده وضعيت لپاره د مناسبو بديلونو د پيژندګلوي په موخه له ټولنو سره د کارلپاره فرصت شته.x