کورنۍ اغیزمن لامونه اوکورنی تاوتریخوالی

کورنۍ اغیزمن لامونه اوکورنی تاوتریخوالی

“د کلتوری نورمونواو شخصی غوښتونو تر منځ توپیر څرګندوی چې د وګړو او ټولنو له خوا منل شوې کړنې په پراخ ډول بحث ته پرانیستې دی او د بدلون لپاره تیاری په کې شته…”
د کورنی اغیزمنتیاوو او تاوتریخوالی په اړه د افغانستان د څیړنې او اروزنې دادارې پروژه د ودونو پر دود او د ماشومانو په وړاندې پر تاوتریخوالی تمرکز کوی چې د بامیانو،هرات، کابل او ننګرهار په ولایتونو کې د عملی څیړنیز کار پر بنسټ برابره شوې ده. دغه څیړنه په ۸۶-۱۳۸۵ کلونو کې دافغانستان  د بشری حقونو خپلواک کمیسون  )په مرسته ترسره شوه.
د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالى په پراخه توګه لیدل کیده. خودغه تاوتریخوالى په ندرت سره ماشومانو ته د میندو او پلرونو له خوا د ښه تهذیبورکولو په توګه منل کیده او اکثراً د فشار اویا د تهذیب د بدیلووړتیاوو پر نه شتونپورې تړلى ؤ. د کورنی تاوتریخوالی خورا عمومی کچه د کورنیو له خوا د وادهد دودونو د تر سره کیدو له لارې په پراخه توګه لیدل شوې ده. د اقتصادی، ټولنیز او کورنی حالاتو بیلابیلو ټولګو د ودونوپه هکله د پریکړو له مختلفو ستراتیژیو سره مرسته کړې ده، چې په کېاکثراً د دواړه جنسونو لپاره د انتخاب او زور عناصرو ګډون درلود. په زیاترو حالاتو کې خلکو پهکراتو د شته کلتوری نورمونو د پراخ رواج سره سره د هغوی د بالقوه ناوړه اغیزو څخه خبرتیا ښودلې ده. له دې څخه څرګندیږی چې پالیسی جوړونکو او پروګرام جوړونکو ته د موجوده وضعیت لپاره د مناسبو بدیلونو د پیژندګلوی په موخه له ټولنو سره د کارلپاره فرصت شته.x