ګټه اخیستونکي او د پالیسیو راټولول – افغانستان

ګټه اخیستونکي او د پالیسیو راټولول – افغانستان

د اسیا په سویل کې د تغذیې لپاره د کرنیزو چارو پیاوړتیا (LANSA) او د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې (AREU) څېړنې په افغانستان کې په دواړو برخو د کرنې او تغذیې ګټه اخیستونکو او تګلارو د نقشې د کړنلارو د راټولو په برخه کې څېړنې ترسره کوي. دغه اندېښنې په ځانګړې توګه تر پنځه لاندې نه ودې بې ساری لوړ نرخ ( په ملي کچه 60%، دی، که څه هم د ملي تغذیې له سروې څخه ترلاسه شوې شمېرنې 40% کمېدو ته اشاره کوي).
موخه دا ده، چې په لاندې برخو کې، د چاپیریال د پیاوړتیا په اړه ارزونې سره یو کړي:
الف – د اصلي کرنیزو/ غذايي تګلارو او پروګرامونو راټولول؛ او
ب- په موجودو تګلارو کې د کرنې، تغذیې او روغتیا په برخه کې د کلیدي ګټه اخیستونکو د پېژندنې په موخه ژورې مرکې او د څېړنې د موندنو لپاره د پوهاوی مسیرونه. ګټه اخیستونکي د څېړنې پروګرام د بریالیتوب په برخه کې ډېر مهم دی.  په بنګله دیش، هند او پاکستان کې د ښکېلو کسانو د معلوماتو راټولو کړنلارې، یو شمېر سازمانونه او فردي لوري په ګوته کړي، چې د کرنې په څانګه کې د تغذیې له مهمو ملاتړو او اغیزمنو کړیو څخه دي.
له ښکېلو کسانو سره د مرکې هدفونه
لکه څرنګه چې د LANSA-AREU د څېړنیزو پروګرامونو زیاتره برخې پر هغه څه تکیه لري، چې له ګټه اخیستونکو یا ښکېلو کسانو څخه اخیستل شوي، نو موږ هوډمن یو، چې یو شمېر لومړني مرکې په لاره واچوو، ترڅو خپلو سازماني هدفونو ته ورسېږو. دغه هدفونه په لاندې توګه دي:
الف – څېړنه:
ترڅو د کرنې او تغذیې په برخه کې د اقتصادي سیاست په اړه د ښکېلو او ګټه اخیستونکو پوهې او درک ته لاسرسی ومومو (سیاسي زمینه، ډینامکونه، بهیرونه او د غذايي ملاحظاتو لپاره فرصتونه، چې د کرنې او غذايي کرنې د سیستم تګلارې او کړنلارې اغیزمنوي)؛
ب – د څېړنې درک:
د ګټه اخیستونکو او ښکېلو د معلوماتي سرچینو او دا چې دوی څرنګه شواهدو ته پاملرنه کوي او کاروي یې، د دوی د ارتباطي لومړیتوبونو پېژندنه او درک؛
ج- M&E:
ترڅو موږ ته د دومداره زده کړو او M&E په اړه خبر ورکړي (د څېړنې موندنې ښايي په لومړي کال کې د ګټه اخیستونکي د انګیرنو او پوهاویو یو بیړنی انځور وړاندې کړي؛ په راتلونکي کې دا به ډېر مهم وي، چې وارزول شي آیا (د پخوا په شان دی، څرنګه) او که یې بدلون موندلي دي)؛
د- د ظرفیت پیاوړتیا:
ترڅو وموندل شي، هغه ګټه اخیستونکو چې غواړي د پرمختیا پر لوري ګامونه واخلي، کلیدي مهارتونه لري. (د بېلګې په توګه، څېړنې ته د ګټه اخیستونکو لاسرسی او ظرفیتونه د LANSA څېړنو د موندنو د جذبولو په برخه کې به د دوی وړتیا اغېزمنه کړي، موږ به د مرکې له فرصتونو څخه د اړتیاوو د پېژندنې په برخه کې کار واخلو).x