د بلخ اقتصاد د انتقال په پړاو کې

د بلخ اقتصاد د انتقال په پړاو کېx