(IMAGES) سروی مردان و برابری جنسیتی بین المللی

(IMAGES) سروی مردان و برابری جنسیتی بین المللی

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در حال حاضر مصروف انجام پروژۀ تحقیقاتی پیرامون مردان و مردانگی در افغانستان است: سروی بین المللی مردان و برابری جنسیتی در افغانستان IMAGES. این تحقیق بر اساس سروی بین المللی مردان و برابری جنسیتی بوده که توسط ادارۀ پروموندو در ده ها کشور جهان در میان بیش از 25000 تن از مردان و زنان راه اندازی شده، می باشد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تحقیق کیفی را با توجه به مطالعۀ زنده گی چند بعدی مردان و درک و شناسایی اینکه نقش آنان در تغییر چشم انداز برابری جنسیتی چگونه می باشد، انجام داد. یافته های به دست آمده بر اساس سروی بین المللی مردان و برابری جنسیتی، شکل دهی تغییر مهم در سیاست گذاری ملی، استراتیژی های تمویل کننده گان و برنامه های جامعۀ مدنی جهت دخیل سازی بهتر و بیشتر مردان و بچه ها در دستیابی توانمندسازی کامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان و کار در راستای پایان بخشیدن خشونت در برابر زنان را هدفمند می سازد.x