جمع آوری معلومات و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان

جمع آوری معلومات و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان

این پروژه که از جانب ادارۀ سازمان ملل متحد برای تساوی جندرو توانمند سازی زنان تمویل گردیده، هدف آن ارایه معلومات در باره حقوق اقتصادی زنان است که میتواند کوشش مددگار به سوی شناسایی مواقع و زمینه های بهتری برای فراتر نهادن گامها  برای افزایش فعالیت های اقتصادی زنان در افغانستان باشد. این پروژه ترکیبی خواهد بود  از بررسی انکشافات درمورد مشارکت زنان درعرصه اقتصاد از سال 2001 بدینسو، تجزیه و تحلیل و پیگیری قوانین اقتصادی موجوده، پروسه سیاست گذاری ها و سرمایه گذاری در امور تساوی جنسیتی درسکتور استراتیژی اقتصادی، وهمچنان پژوهش میدانی/ ساحوی جهت فراهم نمودن تصویرکلی موضوع و فرصتهای پررنگ و برجسته تر برای آینده.

این پروژه در خزان 2012 آغاز گردیده و توقع میرود که یافته های آن درتابستان 2013 به  دسترس قرار گیرد.x