افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد د د پیښو د بلنې لپاره نوم لیکنه