په اړیکه کې اوسئ

له موږ سره پرلیکه اړیکه

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، نوی ښار، کابل، افغانستان

۰۰۹۳۲۰۲۲۱۲۴۱۵

۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸

areu@areu.org.af

اړیکه ټینګه کړئ

x