از الف تا یا رهنمای کمک در افغانستان

نسخه جدید الف تا یا به زودی نشر می گردد.

به روز شده در هر سال، از الف تا یا رهنمای کمک در افغانستان هدف به منظور افزایش درک عمومی از مجموعه ای از بازیگران، ساختارها و فرآیندهای دولت مربوط به کمک و تلاش های بازسازی در کشور است. راهنمای فراهم می کند: واژه نامه های گسترده از لحاظ کمک، یک نمای کلی از سیستم افغانستان از دولت، یک سری از کشور و شهرستان نقشه ها، اسناد کلید اصلی، و دایرکتوری مخاطبین گسترده است که شامل سازمان های دولتی، سازمان های غیر دولتی، اهداکنندگان، و بازیگران بین المللی .

هنگامی که اولین نسخه از الف تا راهنمای در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، هدف در آن زمان آن را به عنوان در حال حاضر، بود “برای ارائه یک راهنمای به شرایط، سازه، مکانیزم و هماهنگی بدن به بحرانی امداد رسانی افغانستان و تلاش های بازسازی به کمک به حصول اطمینان از واژگان مشترک و درک مشترک. “در طول این سالها راهنمای در دامنه و اندازه افزایش یافته است، اما همواره از مدل موفق همان به دنبال.

اطلاعات ارائه شده در راهنمای متکی بر داوطلبانه از سازمان ها و سازمان ها، و اوضاع در افغانستان می تواند به سرعت تغییر دهید. کاربران از راهنمای تشویق می شوند تا با این اداره با پیشنهادات خود را برای اضافات، اصلاحات و یا بهبود توسط ایمیل publications@areu.org.af را.