د تفکر او ارزونې څلور لاره

له سیمی څخه کیسې

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې څېړونکی په سیمه کې فعال دی. دلته، مونږ له سیمی څخه د دوی کتنې تاسې ته وړاندې کوو، ځکه دغه چاره له لوستونکو سره مرسته کوی، چې د متن پوهیدل او پوهاوی په برخه کې ښه احساس ولری. زمونږ څېړونکی به دې برخې ته پاملرنه وکړی، چې کوم شیان او ولې نامتو شی، سیمې ته د دوی د وروستی سفر پرمهال کوم توپیرونه موجود وو، او همدارنګه دوی هغه لیدلوری شریکوی، چې دوی د هغو سیمو له اوسیدونکو څخه راټول کړی، چې په کې وخت تېر کړی دی. له سیمی څخه کیسې، له سیمې څخه د لیدلورو د راټولولو له لارې، مونږ ته د چاپېریال په اړه غوره پوهاوی وړاندې کوی.

ویډیو

کومه ویډیو ونه موندل شوه
x