د تفکر او ارزونې څلور لاره

له سیمی څخه کیسې

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې څېړونکي په سیمه کې فعال دي. دلته، مونږ له سیمی څخه د دوی کتنې تاسې ته وړاندې کوو، ځکه دغه چاره له لوستونکو سره مرسته کوي، چې د متن پوهیدل او پوهاوی په برخه کې ښه احساس ولري. زمونږ څېړونکي به دې برخې ته پاملرنه وکړي، چې کوم شیان او ولې نامتو شي، سیمې ته د دوی د وروستی سفر پرمهال کوم توپیرونه موجود وو، او همدارنګه دوی هغه لیدلوري شریکوي، چې دوی د هغو سیمو له اوسیدونکو څخه راټول کړي، چې په کې وخت تېر کړی دی. له سیمی څخه کیسې، له سیمې څخه د لیدلورو د راټولولو له لارې، مونږ ته د چاپېریال په اړه غوره پوهاوی وړاندې کوي.

Field Story

زړه وره شه او قدم پورته کړه

پاډکست

کوم پادکست ونه موندل شو

ویډیو

کومه ویډیو ونه موندل شوه
x