تحقیقات موضوعی

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در محور شش حوزه موضوعی ذیل، تحقیق می نماید

حکومتداری و اقتصاد سیاسی

تحقیق روی موضوعات حکومتداری و اقتصاد سیاسی یکی از ساحات مورد علاقه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بوده که این اداره از گذشته های دور، روی آن توجه و تمرکز داشته است. تحقیقات ما مخصوصاً روی ابعاد و جوانب مختلف حکومتداری محلی با تمرکز روی حکومتداری در سطح محل، فساد اداری و شفافیت، پرداخته است. مسائل مربوط به عدالت مانند حقوق زنان و میکانیزم های عدالت غیر رسمی و غیر دولتی نیز در این حوزه موضوعی، مورد پژوهش قرار گرفته اند. سالیان متمادی تحقیق در این حوزه، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را در موقعیتی قرار می دهد تا گفتمان های ملی را در زمینه های دموکراسی و اینکه دموکراسی برای مردم افغانستان چی معنی و مفهوم داشته است، رهبری نماید.

مدیریت منابع طبیعی

این اداره در حوزه تحقیق و پژوهش روی مدیریت منابع طبیعی که بیشتر روی اقتصاد و تاثیر تولید مواد مخدر در افغانستان بوده است، نیز پیشگام بوده است. در این اواخر، تحقیق روی مسائل مربوط به آب به ویژه از نظر قوانین، مقررات و مدیریت آب یکی از ساحات دیگری است که مورد توجه خاص این اداره می باشد. از گذشته تا کنون، این اداره تحقیقاتی را پیرامون کوچی ها در افغانستان نیز انجام داده است. در آینده تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در حوزه مدیریت منابع طبیعی روی حفاظت محیط زیست، معادن و صنایع استخراجی متمرکز خواهد بود.

جنسیت/جندر

مادامی که از تحقیق روی مسائل مربوط به جنسیت صحبت می شود، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یکی از ادارات پیشگام در این حوزه نیز می باشد؛ بنابرین پژوهش های ما در این زمینه منحیث یک منبع برای انستیتوت های عالی آموزشی، محققان، حکومت افغانستان و متخصصان انکشاف، استفاده می شود. تحقیق این اداره روی موضوع مردانگی سبب جلب توجه، گفتمان و بحث های داغ در میان مردان از گروه های مختلف گردیده است و زمینه بحث روی نقش زنان و نقش خود آنان، فراهم ساخته است.

مصئونیت اجتماعی

از طریق مشارکت و همکاری دوامدار تحقیقاتی با کنسرسیوم معیشت مصئون، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان متعهد است تا فضاء و زمینه برای گفتگو و بحث را روی مسائل مربوط به معیشت مردم این کشور فراهم سازد. پژوهش های ما در این حوزه روی عرضه خدمات در سکتور صحت و همچنان دسترسی زنان به تعلیم و تربیه به ویژه این که کاهش کمک های سازمان های تمویل کننده و افزایش نا امنی ها چه تاثیراتی روی عرضه خدمات فوق می داشته باشد، متمرکز است.

مطالعات حقوقی و مرور بر قانون اساسی

این اداره از سال 1391 به این طرف روی قانون اساسی 1383 افغانستان تحقیق کرده و زمینه برای بحث و گفتگو را روی این قانون اساسی، ایجاد نموده است؛ که در سکتور حقوقی این کار یک خدمت با ارزش تلقی می گردد. تحقیقات ما تا کنون روی فصل ها و ماده های مختلف قانون اساسی و این که این ماده ها و فصل های قانون اساسی روی قوه های مختلف دولت چه تاثیراتی داشته، متمرکز می باشد. ما با تمرکز روی این موضوع، بر ساحاتی که شامل مسائل مربوط به پارلمان افغانستان، انواع اداره عامه، مرور قضایی و تحول قوه مجریه است، پرداخته ایم.

مطالعات مهاجرت ها و همکاری های منطقوی

ما موضوع همکاری های منطقوی را در تحقیقات خود اضافه نمودیم زیرا افغانستان تلاش می نماید تا همکاری هایش را با همسایه گان دور و نزدیک اش گسترش داده و از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و انکشافی در این منطقه حضور خود را پررنگ تر نماید. طریق و شیوه ای که همکاری ها و مشارکت منطقوی طرح شده و تطبیق می گردد، بر حرکت یا مهاجرت مردم، اقتصاد سیاسی، فرایند توسعه و رشد، مدیریت مهاجرت ها و دیگر موارد تاثیرات ماندگاری خواهد داشت. از طرف دیگر، این اداره روی موضوع مهاجرت بنابر این واقعیت تحقیق می نماید که افغانستان در سطح جهان دومین کشوری است که بیشترین تعداد مهاجرین را دارا می باشد. طوری که افغانستان میزبان گروپ بزرگی از عودت کنندگان – پس از جنگ جهانی دوم – بوده و در عین زمان این کشور با معضله ای بیجا شدگان داخلی – آنانی که بنابر عواملی مانند حوادث طبیعی، جنگ، منازعات و عوامل اقتصادی از خانه های شان بیجا شده اند – مواجه است. بدین رو یکجا سازی و ادغام مطالعات مربوط به مهاجرت و همکاری های منطقوی یک چارچوب دیگری را برای بررسی تاثیرات این دو پدیده بر یک دیگر و این که اجزاء مختلف این پدیده ها چگونه با هم تعلق داشته و با هم در تعامل اند، فراهم می سازد.

x