در کجا کار می نماییم

شمال

کار های تحقیقاتی و پژوهشی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در شمال این کشور روی موضوعاتی چون اشتراک زنان در انتخابات پارلمانی و شورا های ولایتی، مدیریت آب، روابط مربوط به زمین و اراضی، جندر/جنسیت و چگونگی تصمیم گیری ها در سطح محل را در بر می‌گیرد.

شمال شرق

فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی این اداره در مناطق شمال شرق افغانستان شامل مطالعات روی دسترسی زنان روستایی به زمین و فرصت های مالداری، منازعاتی که بر محور مسائل مالکیت و استفاده از زمین های روستایی صورت می گیرد، و ادغام جوانان عودت کننده پس از مهاجرت را شامل می شود.

مناطق مرکزی

برخی از کار های تحقیقاتی برجسته و عمده واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مناطق مرکزی این کشور شامل مطالعات مردانگی و تاثیر آن روی برابری جنسیتی، تحقیق روی اداره محل، تحقیق روی جندر/جنسیت و فرصت های اقتصادی و تحقیق روی حل و فصل منازعات به اشتراک مردم محل، می باشد.

مناطق شرقی

نشریات و تحقیقات این اداره در شرق افغانستان روی مسائل مربوط به حکومتداری و سیاست، بازاریابی به محصولات مالداری و همچنان معیشت روستایی، پرداخته است.

مناطق جنوبی

کار های پژوهشی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مناطق جنوبی کشور شامل مطالعات روی تاثیر کشت مواد مخدر، تغییر در معیشت های روستایی، ساختار های حکومتداری و عدالت انتقالی می‌شود.

مناطق جنوب شرقی

تحقیقات این اداره در مناطق جنوب شرقی افغانستان بیشتر روی مسائل مربوط به مالکیت زمین، سیستم های آبیاری، تاثیر جرائم جنگی در گذشته و در حال، تخلفات حقوق بشری روی مردم و مناطق، انتخابات 1388 ولسی جرگه و مالداری متمرکز بوده است.

مناطق جنوب غربی

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مناطق جنوب غربی این کشور روی سیستم های تجارت مواد مخدر، شیوه های قرضه دهی غیر رسمی، حکومتداری و مدیریت شهری و افراط گرایی در میان محصلان پوهنتون ها تحقیق نموده است.

x