در تماس باشید

ارتباط آنلاین با ما

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، شهر نو، کابل، افغانستان

۰۰۹۳۲۰۲۲۱۲۴۱۵

۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸

areu@areu.org.af

متصل شوید

x