در باره ما

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد تحقیقاتی و پژوهشی مستقل بوده که در شهر کابل موقعیت دارد. این نهاد در سال 1381 به کمک نهاد های جامعه بین المللی مقیم در افغانستان تاسیس شده است. هدف این اداره این است تا از طریق انجام تحقیقات مبتنی بر شواهد، با کیفیت عالی و مرتبط با پالیسی در افغانستان، به طور فعالانه نتایج و یافته های تحقیقات اش را نشر نماید تا باشد از این طریق بر پالیسی ها و کارکرد نهاد ها اثر بگذارد. از طرف دیگر، این اداره با نشر تحقیقات اش تلاش می نماید تا فرهنگ تحقیق و پژوهش و آموزش را در کشور تقویت نماید.

x