چهارراه تفکر و تحلیل

قصه های ساحوی

محققان این اداره عملاً در ساحه کار می نمایند. در اینجا، مشاهدات خود را از ساحه ارائه می نمائیم تا این که خوانندگان درک و احساس بهتر از موضوعات تحقیقی را به دست آورند. محققان ما رویداد ها و مشاهدات خود را و این که چه تغییرات را پس از آخرین سفر شان در ساحه مشاهده نموده اند، در اینجا به تصویر کشیده و ارائه می نمایند؛ و همچنان، دیدگاه ساکنین مناطق ساحوی را که با آنها مصاحبه نموده اند، شریک می‌نمایند. هدف از ارائه داستان های ساحوی با ارائه دیدگاه ها و نظریات ساحوی، این است که درک ما را از محیط مربوطه غنی تر بسازد.

ویدیو ها

هیچ ویدیویی یافت نشد
x