سرمایه گذاری کم، نتایح کم: ناکامی پالیسی امنیت در افغانستان

سرمایه گذاری کم، نتایح کم: ناکامی پالیسی امنیت در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان مایکل بهاتا, کیوین لنگین, فیلیپ ولکلسن
نوع نشریه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 14, 2015
مجموع صفحات ٢۶
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
این نشریه اطلاعاتی نزد پالیسی سازان این مسئله را مطرح میسازد تا پالیسی های ناقض امنیتی و منابع ناکافی را مورد تجدید نظر قرار دهند تا اوضاع رو به وخامت امنیتی در افغانستان را در یک مرحله حساس انکشافات سیاسی مورد توجه قرار دهند.

فلتر جستجو

to


x