موږ په کومو سیمو کې کار کوو

سویل

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، یو لړ موضوعاتو ته لکه په پارلماني او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو برخه¬اخیستنې، د اوبو مدیریت، د ځمکې پورې اړوندې اړیکې، جنسیت او سیمه ایزې کچې تصمیم نېونې ته په پاملرنی سره، د افغانستان په سویلی کې کار کوي.

سویل ختیځ

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، یو لړ موضوعاتو ته لکه ځمکې ته د کلیوالي ښځو لاس رسی او مالدارۍ، له کلیوالي ځمکو څخه د ګټه اخیستنې او ملکیت پر سر لانجې او تر کډوالي وروسته له خپلو ټولنو سره د افغان ځوانانو بېرته یوځای کېدو ته په پاملرنی سره، د افغانستان په سویل ختیځه سیمه کې کار کوي.

مرکزي سیمه

د افغانستان په مرکزي سیمو کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې یو لړ مهم په لاندې توګه دي: د نارینتوب په تړاو څېړنه او پر جنسیتي برابرولي یې اغېزې، د سیمه¬ایزو ادارو په تړاو یوه څېړنه، د جنسیت او اقتصادي غورا ویو په تړاو یوه څېړنه او د ټولنې پر بنسټ د شخړو د اوارۍ په تړاو یوه څېړنه.

ختیځ

د افغانستان ختیځې سیمې ته په پاملرنی سره، د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې خپرونې یو لړ موضوعات لکه سیاست او حکومتولي، د مالدارۍ لپاره بازازموندنه او کلیوالي معیشت تر بحث لاندې نیولي دي.

قطب

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، یو لړ موضوعاتو ته لکه د کوکنارو کرکیلې، په کلیوالي معیشتونو کې بدلون، د حکومتولي جوړښتونو او انتقالي عدالت ته په پام سره، د افغانستان په قطب کې کار کوي.

قطب ختیځ

د افغانستان په قطب ختیځ کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې څېړنیز کار، تر ډېره د ځمکې پر اجارې، د اوبولګولو سیستمونو، پر افغان ټولنو د تېرو او اوسنیو جنګي جنایتونو او له بشري حقونو څخه د سرغړونو اغېزې، د ۱۳۸۹ کال د ولسي جرګې ټاکنې او مالدارۍ باندې تمرکز لري.

قطب لویدیځ

د افغانستان په سویل لویدیځ کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې څېړنیز کار، تر ډېره د نشه¬یی توکو پر سوداګریزو سیستمونو، د پور ورکولو نارسمي لاروچارو، ښاري حکومتولي او مدیریت او د پوهنتونونو د زده¬کوونکو ترمنځ پر راډیکالیزم تمرکز لري.

x