درک کنترول و نفوذ: آنچه را که کوکنار و مالیه در زمینۀ حاکمیت دولت افغانستان آشکار میسازد

درک کنترول و نفوذ: آنچه را که کوکنار و مالیه در زمینۀ حاکمیت دولت افغانستان آشکار میسازد

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 15, 2018
مجموع صفحات ۶٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
یکتعداد از سازمان ها وجود دارد که تلاش کرده اند تا کنترول حکومت در افغانستان را ترسیم کنند. 1 به هر صورت، با در نظر گرفتن تکرار انعکاس این موضوع در مطبوعات و گزارشات رسمی، این مقاله انتقادی را از شیوۀ موجود که از طریق آن سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و نیرو های امریکا برای افغانستان نفوذ و کنترول حکومت در افغانستان را می سنجند، ارایه میکند. این مقاله محدودیت های رویکرد کنونی را در داخل حدود فعلی این میتودولوژی، تشریح میکند. این مقاله نشان میدهد که مفهوم کنترول دولت یا شورشیان بر یک جمعیت یا بر یک ساحه نه تنها با شناخت تاریخ افغانستان همخوانی ندارد، بلکه با وقایع معاصر در سراسر مناطق بزرگ کشور نیز سازگاری ندارد. این مقاله همچنان تشریح میکند که کتگوری هایی که توسط نیروی های امریکا در افغانستان پذیرفته شده است – "نفوذ دولت"، "نفوذ شورشیان" و "مورد منازعه"  چگونه یکدیگر را نفی نمیکند، و استدلال میکند که بررسی به سطح ولسوالی جزئیات مفصل را برای درک این امر که شورشیان چگونه دریک ساحه نفوذ پیدا میکنند، موقعیت خود را در محلات روستایی قبل از تحکیم مواضع خود و قبل از محاصره یک ولسوالی یا مرکز ولایت، قوی میسازند، ارائه نمیکند.

فلتر جستجو

to


x