بیوزله کورنۍ چې هڅې کوی د افغانستان په ښارونو کې ژوند وکړی د هغو لپاره دې د خطر لوړه کچه راکمه شی

بیوزله کورنۍ چې هڅې کوی د افغانستان په ښارونو کې ژوند وکړی د هغو لپاره دې د خطر لوړه کچه راکمه شی

Back

Highlights

Authors استیفن شوت, براندی باور
Type د پالیسۍ نوټ
Theme ټولنیز خوندیتوب
Language پښتو
Date of Publication جنوری 16, 2016
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره د افغانستان په دریو ښارونو کې له اوږدو څیړنو ترلاسه شوی شواهدو په بنست دې ټکې ته ګوته نیسی چې د ښار ډیرې محرومې کورنۍ په ورته وخت کې د لوړې درجې له ګواښونو سره مخ دی. دغه پالیسی پاڼه ارزوی چې کورنۍ څرنګه د عمدتاً ممکنو اغیزمنو ستراتژیو چې عمدتاً دوی د ګواښونو په کړیو کې ایساروی ښکیل کیږی

SEARCH FILTER

to


x